Qtechs hållbara, transparenta & effektiva försörjningskedja.

Som företag är det svårt att kvantifiera hur företaget påverkar samhället i stort. Vi på Qtech gör dock vårt yttersta för att denna påverkan ska vara så hållbar och gynnsam för samhället som möjligt. 

Effektiv försörjningskedja  

I stället för att fokus ligger på produktionsländer med låg kostnad har många börjat inse fördelarna med att ha produktionen i anslutning till sin marknad. Många inser numera hur en försörjningskedja blir alltmer robust när det gäller hemtagning av produktion.

Genom att bibehålla produktionen nära marknaden kan man skapa en kort, flexibel och effektiv försörjningskedja. Detta innefattar en miljöhänsyn som nu mer än någonsin är av oerhörd vikt. På Qtech är detta vårt stora fokus och vi tillhandahåller en hållbar produktion, nära marknaden där företag, kunder och slutkunder använder produkten. Allt detta kan uppnås just på grund av att 80% av våra leverantörer finns inom en radie på 50km från oss och det är därför Qtech kan ha så god kontroll över alla aspekter av produktionen. Läs mer här om vilka tjänster vi har att erbjuda.

Inte nog med miljöhänsynen som tas, har vi på Qtech större insyn i produktionen och kan kontrollera att ingen av våra leverantörer begår mutbrott, anlitar barnarbetare eller inte förser sina anställda med dräglig levnadslön. Vi strävar efter samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att lagar, regler och våra krav följs, detta för att uppnå både sociala hållbarhet samt miljömässig hållbarhet.

Hållbarhet genom hela försörjningskedjan

Qtech strävar mot ett hållbart arbete där transparens mot kunder, leverantörer, arbetstagare och samhället är en viktig del. Vårt mål är att vi ska vara branschledande när det gäller att minska våra kunders miljöpåverkan.  Att uppnå detta mål innebär:

  • Ha en vision om att kvantifiera åtgärder för att bedöma hållbara inköpsprestanda
  • Att säkerställa processer för att införliva förbättringar i de definierade programmen för hållbara inköp. 
  • Ha som målsättning att i framtiden kunna genomföra endast hållbara inköp som vi kan granska, utvärdera och rapportera om.
  • Ha en vision om att implementera en feedback- och whistleblower-mekanism som säkerställer implementering av strategier vid brott mot överenskomna policyer och riktlinjer.
  • Att vara ansvarstagande för alla: miljö, samhälle, hälsa & säkerhet, ekonomisk tillväxt för bygden, mfl. 
  • Arbeta för miljön lokalt och globalt genom att minimera utsläpp och avloppsvatten som kan påverka människors hälsa och säkerhet eller miljön negativt och hantera avfall enligt de regler som gäller för avfallshantering. 

Vi har en ansvarsfull strategi vid inköp som ett viktigt sätt att minska upphandlingsrisken. Det ger oss ett mycket bredare perspektiv som går utöver leveransstörningar eller prisvolatilitet och hjälper oss att fokusera på leverantörer i de kategorierna med högre risk.

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose samhällets behov samtidigt som de lever inom planetens ekologiska gränser och utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose deras behov. Vi strävar alltid efter att bidra till hållbar utveckling, inklusive samhällets hälsa och välfärd. 

Categories
Okategoriserad