Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Vi på Qtech vill ta vara på vår möjlighet att skapa ett företag som proaktivt arbetar för en ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald. På Qtech kommer vi den kommande tiden fokusera en del på att förmedla allt det vi gör inom hållbarhet samt visa er hur vårt hållbarhetsarbete ser ut. Vi kommer göra en djupdykning i några av de områden vi har valt att lägga störst fokus på. 

Fokusområde #3 jämlikhet, jämställdhet och mångfald 

Vi arbetar utifrån fokusområden som är framtagna i enlighet med Sustainable Development Goals och ISO 26000.  Vi kommer lyfta båda dessa delar och de övriga fokusområden vi har efter hand, men idag börjar vi med att ta upp Jämställdhet, Jämlikhet och Mångfald (H2) som är en del av våra 6 fokusområden. 

Genom ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald skapar vi ett mångfacetterat företag som bidrar till ett bättre samhälle där alla har en plats. Vidare arbetar vi med att individanpassa arbetsplatsen, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna för att skapa arbetstillfällen för olika människor – allt beroende på förutsättning och funktion, för vi tror att olikheter är en styrka! 

Hållbarhetsmål

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi satt upp mål för varje fokusområde. Detta för att bidra till ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald inom ramen för vår verksamhet. Våra främsta mål är:

  • Proaktivt arbeta för en ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
  • Skapa ett mångfacetterat företag som med våra medarbetares diversifierade bakgrund kan skapa konkurrensfördelar som våra konkurrenter inte förmår. 
  • Genom att visa på vårt ledarskap i denna fråga bidrar vi i förlängningen till att skapa ett bättre samhälle där alla har en plats. 

Genom att uppnå dessa mål skapas långsiktigt kundvärde och ett förstärkt lokalt näringsliv som leder till en stärkt lokal arbetsmarknad och ekonomi. Leverantör med en diversifierad arbetsstyrka kan leverera lösningar med högre värde jämfört med heterogena motsvarigheter. 

Aktiviteter för att uppnå hållbarhetsmål

Vi har definierat aktiviteter som ska syfta till att nå våra hållbarhetsmål:

  • Aktivt välja nya medarbetare som bidrar till att vi når våra målsättningar, inom ramen får verksamhet.
  • Skapat en policy och handlingsplan för hur vi identifierar, följer upp och agerar för att minska diskriminering.
  • Aktivt arbeta för en jämställd ledning.

Vi på Qtech är representerade exakt jämlikt mellan båda könen; 50% kvinnor och 50% män. Det är absolut inte vanligt inom industrisektorn och något som vi är otroligt stolta över. Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut en bok som belyser hur arbetsmarknaden är könsuppdelad och att män och kvinnor främst arbetar i olika branscher. Endast 4 av 30 stora yrkeskategorier har en jämn könsfördelning och i dessa 4 ingår tyvärr inte industrisektorn. Vi vill därför med stolthet visa upp att vårt företag inte bara ligger i framkant i sin bransch utan även strävar efter att vara en förebild inom industrin i jämställdhetsfrågan – för allt är möjligt

Categories
Okategoriserad